Poškozený v trestním řízení

Poškozený je stranou trestního řízení s poměrně širokými procesními právy, která je však pro neprávníky často těžké a někdy až nemožné naplno využít. Účast poškozeného v trestním řízení totiž není povinná, neboť poškozený nemůže být k využívání svých práv nijak nucen. Procesní situaci poškozenému neulehčuje ani fakt, že poučení poskytované mu policejními vyšetřovateli nebo soudy v rámci trestního řízení bývá v praxi často velmi rozsáhlé a matoucí, pro neprávníky často i nesrozumitelné. A tak mnozí poškození dokonce raději využijí možnosti vzdát se svých procesních práv, neboť si nejsou jisti, jak je správně a ve svůj prospěch využít.

 Přitom trestní řád umožňuje poškozenému aktivně se účastnit trestního řízení a prostřednictvím jeho návrhů a zásahů napomáhat ke správnému zjištění skutkového stavu, správnému rozhodnutí a také k dosažení spravedlnosti. Zde je však zapotřebí zdůraznit, že poškozený je v trestním řízení naprosto samostatnou a na ostatních nezávislou stranou, především na státním zástupci, byť většinou sledují společný zájem, odsouzení obžalovaného.  Je na  volbě   a  procesní  strategii  poškozeného,  zda  bude   tvrdit   skutečnosti  a označovat důkazy svědčící pouze v neprospěch obžalovaného, neboť poškozený nemusí na rozdíl od státního zástupce zůstat nestranný, naopak může vystupovat ryze proti obžalovanému.

Ani poškozený však v trestním řízení nesmí lhát, neboť to je beztrestně umožněno pouze obviněnému. Co víc, poškozený, zpravidla také v procesní pozici svědka, by se měl snažit obviněného ze lhaní usvědčit. Jak by měl toto poškozený provést? Jednoduše tak, že po- pravdě popíše průběh nehodového děje, či napadení. Zkrátka pravdivě odpoví na každou otázku orgánu činného v trestním řízení, čímž vyvrátí každé nepravdivé či k vlastnímu pro- spěchu překroucené tvrzení obviněného.

Poučení poškozeného a oběti trestného činu

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného poučit o jeho právech a po- skytnout mu všestrannou možnost k jejich uplatnění. V řízení o trestném činu, v jehož důsledku vznikla škoda na zdraví nebo smrt, musí být oběť poučena o podmínkách poskyt- nutí peněžité pomoci.Jak takové poučení může ve skutečnosti vypadat? Poučení poškozeného v trestním řízení bývá dokument o několika stranách hustě popsaných drobným písmem, jenž většinou obsa- huje doslovné znění trestních předpisů. Toto poučení předloží poškozenému orgány činné  v trestním řízení k přečtení a k následnému podpisu, přičemž poškozenému předestřou jeho základní práva. Poučení oběti trestného činu pak probíhá obdobným způsobem, ale často tím poučení bohužel končí a poškozený pak ve změti informací svá práva správně neuplatní.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes