Co je to nemajetková újma?

 

Nemajetkovou újmou se rozumí jakékoliv příkoří, které se projeví v jiné sféře než majetkové. Typicky půjde o zásahy do osobní sféry poškozeného, o dotčení jeho zájmů v intimní nebo psychické rovině, do rodinných vztahů a podobně, přičemž není nikterak vyloučen ani souběh více druhů nemajetkové újmy v různých sférách života a právních vztazích.

Vyčíslení nemateriální újmy je mnohdy to nejsložitější, co Vás jako poškozeného v trestním řízení čeká. Výše nemajetkové újmy nevychází jen z prostého ohodnocení zranění, jednoduchého matematického obodování útrap, ale z přihlédnutí k výjimečnostem Vašeho konkrétního případu, Vaší aktuální životní situace, jako je například Váš věk nebo rodinné vazby. Mějte prosím na paměti, že Váš lékař, který se nevěnuje této agendě denně, může vyčíslit Vaši újmu třeba i několikrát nižší, než soudní znalec přibíraný a hrazený specializovanou advokátní kanceláří. Náhrada nemateriální újmy Vám jako poškozenému sice nevrátí zdraví, či blízkou osobu, ale může alespoň velmi pomoci ke zmírnění následků trestného činu. K vyčíslení nemateriální újmy je tedy vhodné obrátit se na specialistu, kterého Vám může doporučit probační a mediační služba, ale i vyšetřovatel policie.

Kdy se jedná o bezdůvodné obohacení?

Bezdůvodné obohacení je získání majetkového prospěchu plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za toho, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatil, bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

V majetkové sféře poškozeného se bezdůvodné obohacení projeví tím, že dojde ke zmenšení jeho majetku, nebo tím, že nedojde ke zvětšení jeho majetku, ač se tak mělo po právu stát. Jinými slovy, zatímco pachatel se na úkor poškozeného obohatil bez existujícího právního důvodu, poškozenému vznikla škoda.

Kdo naopak poškozeným není?

Za poškozeného není možno považovat toho, kdo se sice cítí subjektivně poškozen trestným činem morálně nebo jinak, avšak újma není v příčinné souvislosti s trestným činem či není způsobena zaviněním pachatele.

Škoda způsobená trestným činem, jímž došlo k ublížení na zdraví, způsobení majetkové škody, nemajetkové újmy či k obohacení pachatele na úkor poškozeného musí být v příčinné souvislosti se skutkem, který je uveden v žalobním návrhu, na jehož podkladě je obviněný stíhán. Tato příčinná souvislost musí být bezpečně prokázána provedeným dokazováním, což může být v některých situacích pro právní laiky velmi složité.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes